REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuoja seloste.

Päivitetty 25.5.2018

  1. Rekisterin ylläpitäjä

 

OhjausAvain Oy

Neitsytpolku 8, LT3

00140 Helsinki

 

  1. Rekisteriasioiden vastuuhenkilö

Heidi Härkönen

heidi@ohjausavain.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja markkinointirekisteri

OhjausAvain Oy:n asiakasrekisteri muodostuu aiempien ostojen, uutiskirjeen tilauksen, tarjouspyynnön sekä verkkopalveluiden käytön yhteydessä.  Yrityksen markkinointirekisteri muodostuu asiakasrekisteristä ja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Rekisterin tarkoitus on markkinoida ja tiedottaa verkostoja tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Markkinointirekisterin pohjana on asiakasrekisteri, jota täydennetään markkinointi kampanjoiden yhteydessä. Kampanjat voivat olla alueellisia ja/tai toimialakohtaisia. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja sähköpostisosoite sekä mahdollinen puhelinnumero.

 

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, asema yrityksessä, mahdollinen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja katuosoite. Markkinoinnissa käytettävä rekisteri kts yllä. Asiakas- ja markkinointirekisteri ei sisällä tietoja terapia asiakkaista. Heitä koskevan rekisterin tietosuoja on terapia suhteissa olevien asiakkaiden saatavilla arkaluontoisen rekisteriselosteen nimellä.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä yritysten tietoja markkinointimme perustaksi. Markkinoinnin perustana on ns. oikeutettu etu

Oikeutettu etu. Tietosuoja-asetus ei edellytä suostumusta markkinoinnin perustaksi, siksi esimerkiksi suoramarkkinointi voi perustua oikeutettuun etuun. Erityisesti B2B-liiketoiminnassa henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksissa perustuu yleensä oikeutettuun etuun.

 

  1. Tietojen luovutus ja siirtäminen EU ja ETA alueen ulkopuolelle

Emme luovuta säännönmukaisesti tietojamme ulkopuolisille. Mikäli rekisteröimme koulutuksiamme rekistereihin jotka sijaitsevat ko. maissa kysymme asianomaisten suostumukset siihen.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisteriä puhdistetaan säännönmukaisesti.

  1. Henkilötietojen poistaminen ja siirto

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Poistaminen tehdään 2 viikon sisällä henkilön pyynnöstä. Henkilötietojensa poistoa pyytävän henkilön on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä dokumentissa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.