Johdon työnohjaus

Johdon työnohjauksesta välineitä kehittymisen, työkyvyn ja luovuuden ylläpitämiseen.

Työnohjauksemme  tarjoaa tilan  keskittyä johtamisen erityiskysymyksiin pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa. Se tarjoaa  myös välineitä itsensä johtamiseen, esimiestyöhön ja strategiseen johtamiseen.

Esimieheen kohdistuu erilaisia odotuksia sekä alaisten että organisaation taholta. Työn sujuvuuden varmistaminen ja kehittäminen sekä strategian uudistamiseen liittyvät kysymykset ja oman työkyvyn ylläpito ovat  kaikki mahdollisia aiheita työnohjaukseen.

Työnohjaus voi olla luottamuksellinen tuki johdolle ja  henkilöstölle myös irtisanomis- ja muissa haastavissa tilanteissa.

 

Ryhmä- ja yhteisötyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa tavoitteet määritellään ryhmän omista lähtökohdista käsin organisaation suuntaviivojen mukaisesti. Yhteisten asioiden käsittely kehittää vuorovaikutusta ja lisää avoimuutta. Väärinkäsitysten purkaminen ja vaikeiden asioiden rakentava käsittely vahvistavat luottamusta. Haastavien asiakastilanteiden läpikäyminen ja kuormittaen kokemusten  purkaminen tukee yhteistä oppimista ja vaihtoehtoisten toimintamallien yhteistä tutkimista.

Yhteisötyönohjauksessa käsitellään koko työyhteisön toimivuutta, sen rakenteita ja toimintatapoja. Se auttaa organisaation muutostilanteissa ja lisää ymmärrystä yhteisestä todellisuudesta , sekä selkeyttää yhteisiä tavoitteita. Yhteisötyönohjaus tuo näkyväksi työyhteisön kokonaisuuden, joka rakentuu kaikkien eri työtehtävien ja niiden tarjoamien näkökulmien avulla. Se hyödyntää organisaation omasta toimintaympäristöstä tulevaa tietoa, jäsentää ja integroi sitä, yhteisön toimintatapojen kehittämistä varten.